tisdag 4 oktober 2011

Hemmanet Åkerbränna 2½ seland eller Åkerbränna 1:3


Måste vara bland de första bilderna av gården


I och med att Sara Magdalena Jacobsdotter och Björn-Salomon gifter sej så härstammar vi ifrån de båda nybyggarna.

* * * * * *
Nils Anders Berglund övertog hemmanet den 9 april 1887 av Salomon "Björn-Salomon" Berglund.
Nils Anders sålde avverkningsrätten på skogen på 5 fots höjd ifrån marken och 10 engelska tums tjocklek på den bredaste sidan av stammen, barken inberäknat.I detta brev får Nils Anders råd av kronolänsman Domeij angående nerblåsta träd och eventuell avverkning av skog som inte kommer att hålla måttet 1938 när avverkningsrätten återgick till ägarna igen. Brevet är daterat den 2 november 1900.
Klick på dom om ni vill läsa dom. Klickar man 2 gånger blir dom större.

Kramfors AB fick under 50 år fram tills utgången av 1938 på 5 fots höjd i från marken och 10 engelska tum på bredaste sidan inberäknad barken.
När Nils Anders med flera i Sverige skrev kontraktet med Kramfors AB och andra bolag på sin skog, var skogarna i princip orörda.

Engelsk tum, inch,1 inch = 2,54 cm (1/12 fot). Det engelska tum-måttet har även varit vanlig i Sverige för mått på bl.a. virke, spik och skruv.
1 fot = 1/2 aln =2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm.

* * * * *

Den 16 juli 1921 köper bröderna Salomon och Nils Berglund, min farfar, hemmanet av deras far Nils Anders Berglund, enligt Gösta Andersson i boken "Åkerbränna".


Skogsskiftet var på drygt  450 hektar.
Pappa berättar att Salomon och Nils ville häva Kramfors AB:s avverkningsrätt  för  att få tillbaka avverkningsrätten till sin egen skogen tidigare. Då hade de fått gå med på att skogsbolaget fick avverka skog ner till 9 eng. tums tjocklek inberäknat barken.

Nu ska jag återge delar av Handlingar laga skifte Åkerbränna 2½ seland. 1928-1929.
De hade haft många sammanträden med olika representanter för bland annat skogbolagen, grannar och andra.
Först av allt så faställdes gränserna till hemmanet, sen så delade Salomon och Nils på hemmanet, dom lottade om vilken del av hemmanet var och en skulle få.

Avskrift
Protokoll hållet vid lantmäterisammanträde för laga skifte å hemmanet 2½ seland Åkerbränna nr 1 (Åkerbränna 1:3) litt B uti Junsele socken och Västernorrlands län
År 1928 den 5 juli.
Närvarande Undertecknad distriktslantmätare, skiftesgodemännen E.D Westerlund och Petrus Edsfors, skiftesdelägarna Nils och Salomon Berglund, vardera ägande hälften av ifrågavarande hemman samt rågrannarna Kramfors AB ägare av hemmanet litt. F genom inspektor And Hedlund enligt fullmakt och Utansjö Cellulosa Ab ägare av hemmansdelen litt Cb genom inspektoren A.P. Holberg enligt fullmakt.

Vid detta sammanträde beslöts att gränserna för hemmanet skulle undersökas enligt den karta som gjordes vid fastställdes de olika skiftenas gränser på hemmanet enligt vad som beslutades den 7 april 1900, vid det faställda laga skiftet å Åkerbränna by .

Ombudet för Kramfors AB upplyste vid detta möte att bolaget hade förvärvat avverkningsrätten till viss dimension å hela hemmanets skogsmark för en tid av 50 år, vilken rätt utgångsår 1938, samt att hemmanets ägare under denna tid endast hade rätt till husbehovsvirke och vedbrand.
Angående nyttjande av denna rättighet samt brukandedel av inägojorden ingingo skiftesdelägarna förening.
Walter ullmark, distriktslantmätare, godemännen: E D Westerlund och Petrus Edsfors, samt Salomon och Nils Berglund

Det andra sammanträdet hade de den 10 juli 1928, där deltog förutom ovanstående personer även dessa andra rågrannar:
Fritz Blom ägare till litt. G
Erik  Eriksson, ägare av litt Db
A. Björn ägare av litt Ca
Gunnar Björn ägare av litt Ab
Sven Svensson ägare av litt Da, samt ombud för Hilding Svenssons sterbhus likaledes ägare av del i litt Da.
På skiftesdelägarnas begäran har den vid 1900 års laga skifte verkställda ägogradering blivit undersökt. Därmed har utrönts att densamma med några mindre ändringar kan läggas till grund för förestående laga skifte.

Vid näst möte den 24 maj 1929 delog alla förutom rågrannarna, där beslöts att hemmanet skulle delas, de skulle ha 1 1/4 seland var. Men då skogsskiftena: Nävernäsan, hemskiftet, myrskiftet och Gammelgårdsberget skiftena var så olika skulle de värderas och delas mitt itu. Sen skulle det ske lottdragning emellan Salomon och Nils om skiftena.

Till följande möte den 20 juli 1929 hade de nya skifteslinjerna utstakats och röslagts.
Vid lottdragningen erhöll Salomon Berglund den västra delen i hemskiftet, Nävernäs- och Gammelgårdsskiftet, samt södra halvan i myrskiftet och Nils motsvarande i den östra och norra delen.

Den 30 mars 1928 förordnar Överlantmätaren Erik Jung, distriktslantmätaren i Junsele att förätta ansökningen.

Det ingicks förening  under mötena att östra lotten skulle få ta vatten på den västra, skogvägar skulle brytas även över varandras skiften.Att Gamla mangårdsbyggnaden och logen som stod på den östra lotten, skulle den som hade västra lotten betala 62,50 i kontantlikvid för senast den 1 oktober 1932 och att de hus som skulle flyttas tillvästra lotten skulle vara flyttade till samma datum och att ev statsbidrags skulle fördelas emellan dem enligt lag.
Enär Kramfors AB äger avverkningsrätten till det hemman till 1938 är ute skall delägarnas ståndsskoglikvid anstå  tills dess.

Kungörelse.
För påbörjande av laga skifte å hemmanet  2½ se Åkerbränna nr 1 litt Buti Junsele socken varder härmed lantmätrerisammanträde utsatt till att hålles hos sökanden Nils och Salomon Berglund i Åkerbränna torsdagen den 5 juli 1928 kl 14.00 till vilket sammanträde såväl delägare som rågrannar samt alla, som av förrättningen beröras, kallas medtagade de kartor och handlingar som ärendet angå.
Junsele den 16 januari 1928
WalterUllmark, Distriktslantmätare
Uppläst i Junsele kyrka söndagen den 17 juni 1928, betygar K.A. Josefsson, kyrkoherde.

Sen följer fullmakter för olika befattninghavare inom Kramfors AB, pragrafer ur skogsbolagens ordinarie bolagsstämmor och ett registeringsbevis från Patent och Registeringsverket, Aktebolagsavdelningen om vilket år Kramfors AB registrerades.

Fullmakt 1, daterad den 1 december 1926, i Backe för inspektoren And Hedlund han han bl.a får rätt att teckna för Kramfors AB:s räkning
undertecknd E.W.Ronge
Bevittnas av Rob:t Bagge, Knut Öbrink,
Videmeras av Birger Hedlund, Sven Hamberg

Fullmakt 2 daterad den 27 september i Stockholm ger skogschefen Eric W Ronge rätt att förvalta all den fasta och lösa egendom som Kramfors AB äger i Sverige, Norge och Republiken Finland eller kommer att förvärva samt föra Aktiebolagets talan vid alla möjliga sammanträden, förlikningar osv samt utse ombud att företräda Aktiebolaget.... etc etc...
Undertecknad av Den styrelse Helmer Stén, (Bankdirektör) Gustaf Abenius,(Häradshövdingen) J Mannerheim (Friherre)

Fullmakt 3, daterad i Utansjö den 16 september 1927 för Utansjö Cellulosa Aktiebolagden med samma innehåll som ovanstående för skogsförvaltare L.P. Andersson, Sollefteå.. Undertecknad av Love de Geer

Fullmakt 4 daterad i Sollefteå den 2 juli 1928 ger L.P Andersson fullmakt till Herr Faktor A.P Holmberg, Backe att vid lantmäterisammanträde hos Nils Berglund i Åkerbränna torsdagen den 5:e denna månad vår talan föra och vår rätt bevaka gillande vi ombudets laga åtgärder
Undertecknad L.P. Andersson, SollefteåFrån laga skiftet uteslutes ägor lägenheten Åkerbränna 1:21

Här är första timmerlasset som de avverkade i sin egen skog, efter det dom återfått avverkningsrätten av Kramfors AB


Den 1945 säljer Nils Berglund sin skog till Nils Jakobsson i Bölen och byggnader med inägor till brodern Salomon Petter.
1954 säljer Salomon Berglund hemmanet med skog till Junsele kommun, men det gick inte Lantbruksnämnden med på, så Lntbruksnämnde fick ta det i stället. Pappa hade jakträtt under hela sin livstid, enligt avtal med Lantbruksnämnen. Men då Lantbruksnämnden hade överlåtit hemmanet till Kramfors AB hade  jaktavtalet försvunnit ur handlingarna.

Så var denna släkts tid på Åkerbränna över, sorgligt på sätt och vis. Det skulle känts mäktigt att forfarande fått äga och förvalta det som i generatoner förr har gjort sen byns tillkomst.

.

Jag fick en rabarberplanta från det som en gång var farfars, före det farfars far, och före det farfars farfars.... hemman av Lennart Nilsson i somras. Denna rabarber fanns på gården när pappa var liten, undrar hur gammal moderplantan kan vara
Rabarberplantor fotade på gården i Åkerbränna sommaren 2011.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar