måndag 26 februari 2018

Köprekontrakt Hömyra

Fick detta av Birger Moström, känner själv inte till så mycket om Hömyra då min farmor dog när pappa var ca 2 veckor gammal så han kunde inte heller berätta så mycket om den byn,


Till Hemmansegaren Anders Persson i Eden och Johan Petter Moström i Kvarnå upplåter och försäljer undertecknad Nils Jakob Svensson mitt egande hemman fyra seland No 1 Hömyra i Junsele socken, emot en köpeskilling af Tio tusen /10,000/ kronor, hvilken summa är gulden genom köparnes öfvertagande af i hemmanet befintliga penninginteckningar och följaktligen härigenom quitteras.

Den köpta egendomen, af hvilken Persson och Moström förwärfva hälften hvardera, tillträde denna dag med skyldighet för köparne att ensam betala lagfartskostnaderna.

Hemmanet öfverlåtes med den rätt säljaren dertill eger, och äro åtkomsthandlingarna till köparne öfverlämnade.

På dessa villkor öfverlåter jag (ord saknas pga trasigt dokument) hemman 4 seland No 1 Hömyra å Anders Persson och Johan Petter Moström att derå söka och vinna lagfart, som skedde i Krånge den 3 Oktober 1910.

                                                                                       N. J. Svensson
Bevittnas af                                                                    Säljare
A. F. Domeij
E. Söderdahl                                                                  J. P. Moström
                                                                                       And. Persson

                                                                                       Godkännes af mig
                                                                                       Amanda Svensson
                                                                                       /på begäran tecknat af mannen)

Uppvisadt och antecknadt i 1911års mantalslängd för Junsele socken betygar
                                                                                       A. F. Domeij
                                                                                       Mantalskrifningsförrättare


§ 16 År 1911 den 17 januari, å lagtima vårtinget i Resele tingslag, meddelades på grund av detta köpekontrakt lagfart för Anders Persson å 2 seland och för Johan Petter Moström å 2 seland No. 1 Hömyran i Junsele socken; betygar
                                                                 På häradsrättens vägnar:
                                                                 Fv Dardel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar