torsdag 17 november 2011

Salomon "Björn-Salmon" Berglund med maka Sara Magdalena Jakobsdotter säljer hemmanet till sonen Nils Anders

Avskrift:

Till vår son Nils Anders Berglund och hans hustru Maria Persdotter försälja vi två och ett halfvt (2½) seland af kronoskattehemmanet Åkerbränna No 1 i Åkerbränna, Junsele socken, med hus och Jord, samt med samma rättigheter och skyldigheter  vi detsamma  som innehafva, att genast tillträda, för all tid egas och om emot en köpeskilling summa Ettusen (1000) kronor denna dag äro betalda och härmed qvitteras, hvarjemte vi förbehållet afs följande födorådsförmåner, nämligen :
4 tunnor korn, sådant återväxten lemnar, 1 fjording strömming, 6 kannor salt, 8 helrullar norsk tobak, 2 par skor, det ena året och 1 par det andra året och så framgent.; föda, vård och skötsel för 2 kokreatur hvarjemte förbehålles dels den åkerteg som Nils Nilsson innehade unders sin lifstid, hvilken åkerteg  då så fordras dels ock rödjingen "Öfverkortingbäcken" kallad, hemförd och upphuggen ved till he...., nödiga skjutsar då så erfordras. Nödig vård på ålderdomen eller då behof däraf göres.
Till husrum aftages under vår lifsstid endera byggningen som Nils Nilsson bebott på gården eller? ener? ock Norbergs byggning på torpet, åliggande det köparna att med halfva kostnaden deltaga   uti reparation af nämnda födorådshus.
Här ifrågavarande förmåner skola erläggast senast den 15 November hvarje år och då en af födorådshjonen med döden afgår skola födorådsförmånerna förminskas till hälften af hvad ofvan blifit bestämdt.
Häraf 2 ne lika lydande exemplar upprättade och vexlade, försäkras

Junsele 9 April 1887Läs mer om hemmanet här: Hemmanet Åkerbränna no 1, 2½ seland

Norsk tobak såldes rullad på en pinne,  dom karvade av tobaken och rökte den i pipa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar