tisdag 12 april 2011

Nils Jacob Svensson (fm f)föddes 25 februari 1861 i Åkerbränna., död 13 oktober 1932 i Hömyra.
Gift 2 november 1889 med Amanda Helena Jacobsdotter född 9 maj 1865 i Hömyra, död 15 april 1945.

Barn:
Margareeta Dorotea född 9 mars 1891
Sven Peter född den 1 maj 1892
Jakob Valfrid född 6 september 1893
Nils Mauritz född 30 november 1895
Alfa Kristina född 5 juli 1898
Hanna Helena född 7 januari 1901
Hilda Eleonora född 11 juli 1902
Ingeborg Amanda född 27 oktober 1903
Anders Henning född 2 mars 1905
Astrid Maria född 8 september 1907

Har fått kopior på dessa två köpekontrakt av Birger Moström. Tack så mycket!


Köpekontrakt.
Till vår son Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter upplåter och försäljer vi härmed att genast tillträdas, vårt egandes Kronoskatte hemman Hömyra om fyra /4/ seland uti Junsele socken af Westernorrlands län, sådant det nu befinnes, allt vad dertill hörer, och med lag och rätt tillvinnas kan, emot en köpesumma Ettusenfemhundra /1500/ Kronor som är tillfullo betalt och härmed quitteras, i följd hvaraf jag afhänder mig egande rätten till nämnda hemman och tillegne det Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter, som alltså eger att derå söka lagfart och fasta.
Sålunda är afhandlad och överenskommit som skedde i Junsele den 25 April 1890.

Wittnen                                                     Sven Jönsson Åkerbränna
E. Östlund                                                Greta Gunilla Nilsdotter
Erik Östlund                                                                   Säljare

                                                                 N. J. Svensson
                                                                 Amanda Helena Jakobs Dotter
                                                                                       Köpare


§ 24. År 1890 den 28 oktober vid Höstetinget med Resele tingslag i Näsåker, beviljades på grund häraf lagfart å 4 seland No. 1 Hömyran för Nils Jakob Svensson och hans hustru Amanda Helena Jakobsdotter, betygar
                                            På Häradsrättens vägnar
                                            Teodor Ringenson


Birger Moström skriver: Hej, igen! Ytterligare ett dokument som rör din pappas morfar. När N. J. Svensson haft sitt hemman i ca 20 år hade han varit tvungen att inteckna hemmanet för olika skulder han ådragit sig. Han hade bl.a. en stor skuld till Söderdahls. När fordringsägarna till slut krävde betalt var han tvungen att sälja hemmanet. Köparna blev svågern Johan Petter Moström (min farfar) som var gift med N.J:s syster Ingeborg Dorotea Svensson och Anders Persson, Eden, som köpte var sin hälft. De löste inteckningsskulderna och blev därigenom ägare till hemmanet för 10.000 kronor(Hur han var släkt vet jag inte. Han tog sig namnet Edsfors sedan). 7 av Johan Petters barn fick sedan var sin sjundedel av Hömyra och min bror Larsa Moström och en kusin till oss äger nu den halva som Johan Petter köpte av N.J. Svensson.

Till Hemmansegaren Anders Persson i Eden och Johan Petter Moström i Kvarnå upplåter och försäljer undertecknad Nils Jakob Svensson mitt egande hemman fyra seland No 1 Hömyra i Junsele socken, emot en köpeskilling af Tio tusen /10,000/ kronor, hvilken summa är gulden genom köparnes öfvertagande af i hemmanet befintliga penninginteckningar och följaktligen härigenom quitteras.

Den köpta egendomen, af hvilken Persson och Moström förwärfva hälften hvardera, tillträde denna dag med skyldighet för köparne att ensam betala lagfartskostnaderna.

Hemmanet öfverlåtes med den rätt säljaren dertill eger, och äro åtkomsthandlingarna till köparne öfverlämnade.

På dessa villkor öfverlåter jag (ord saknas pga trasigt dokument) hemman 4 seland No 1 Hömyra å Anders Persson och Johan Petter Moström att derå söka och vinna lagfart, som skedde i Krånge den 3 Oktober 1910.

                                                                                       N. J. Svensson
Bevittnas af                                                                    Säljare
A. F. Domeij
E. Söderdahl                                                                  J. P. Moström
                                                                                       And. Persson

                                                                                       Godkännes af mig
                                                                                       Amanda Svensson
                                                                                       /på begäran tecknat af mannen)

Uppvisadt och antecknadt i 1911års mantalslängd för Junsele socken betygar
                                                                                       A. F. Domeij
                                                                                       Mantalskrifningsförrättare


§ 16 År 1911 den 17 januari, å lagtima vårtinget i Resele tingslag, meddelades på grund av detta köpekontrakt lagfart för Anders Persson å 2 seland och för Johan Petter Moström å 2 seland No. 1 Hömyran i Junsele socken; betygar
                                                                 På häradsrättens vägnar:
                                                                 Fv Dardel


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar